Wat zijn kosten van een ontbinding van de arbeidsovereenkomst?

Alvorens we een overzicht geven van de kosten is het belangrijk om te stellen dat het ontbinden alleen kan plaats vinden, met wederzijds goedvinden, door een uitspraak van de rechter of op bedrijfseconomische gronden.

Een opsomming van mogelijke kosten:

 • Juridische ondersteuning
 • De opzegtermijn
 • De transitievergoeding
 • Werkgeverslasten
 • Manuren
 • Imagoschade

Naast deze kosten zijn er ook kosten die samenhangen met het besluit om tot ontbinding te komen:

 • Loondoorbetaling bij ziekte
 • De arbodienst
 • Mediation
 • Het re-integratie bureau
 • Interventies
 • Een loonsanctie
 • Productieverlies
 • De premieopslag van de verzekeraar
 • De kosten van eigenrisicodragerschap

Powered by BetterDocs